Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-19/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-19/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2005r. 


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 36.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 36.000
85212   świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36.000
OGÓŁEM 36.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 46.156 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 35
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35
4580 Pozostałe odsetki 35
 
852     Pomoc społeczna 36.121
85212   świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36.000
3110 świadczenia społeczne 36.000
85219   ośrodki pomocy społecznej 121
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
OGÓŁEM 46.156

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.156 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 35
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35
4430 Różne opłaty i składki 35
 
852     Pomoc społeczna 121
85219   Ośrodki pomocy społecznej 121
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
OGÓŁEM 10.156

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie na 2005r. oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych między paragrafami, i tak:

Dochody:

  • 36.000 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6/2005 ustalone zostały dla Gminy ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący. W związku  z powyższym zwiększono gminie dotację celową  z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki:

  • Zmiany w kwotach wydatków związane są  z analizą  wydatków budżetowych na koniec stycznia 2005 roku i dotyczą  przeniesień tych środków w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk