Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-27/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lutego 2005 r.  w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-27/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lutego 2005 r. 

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 280/5 o pow. 229 m2 /KW -wniosek o odłączenie z księgi nr 33316/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 905/2005 z dnia 11.02.2005 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy al. Parkowej nr 3a, pomiędzy Teresą i Wojciechem małż. Nowak a małż. Anną Hładką-Kowal i Pawłem Kowal.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od gminy.
Małż. Teresa i Wojciech Nowak oraz małż. A.P.Wieczorek, D.T. Zawadzcy i M. Jonis nabyli w udziałach po 1/4 części, w przetargu od Gminy Gryfino w 1999 r. grunty o pow. 2525 m2, położone w obrębie 3 m. Gryfino.
Współwłaściciele dokonali podziału geodezyjnego gruntu i znieśli współwłasność.
Aktem notarialnym z dn.11.02.2005 r. p. Teresa i Wojciech Nowak zawarli z małż. Anną Hładką-Kowal i Pawłem Kowal warunkową umowę sprzedaży działki nr 280/5 o pow. 229 m2, przeznaczona pod usługi komercyjne, za cenę 145.000,-zł pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Działka leży w ciągu działek powstałych w wyniku podziału i obciążona jest służebnościami gruntowymi na rzecz innych działek. Ponadto cena sprzedaży ustalona w akcie jest bardzo wysoka.
W związku z powyższym wykonanie prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

 

Sporządziła:
J. Woldańska