Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21A/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 lutego 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-21A/05
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 
z dnia 01 lutego 2005r. 


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 25.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750      Administracja publiczna 25.000
75095   Pozostała działalność 25.000
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25.000
OGÓŁEM 25.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 25.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 25.000
75095   Pozostała działalność 25.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.500
4300 Zakup usług pozostałych 8.500
OGÓŁEM 25.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

W związku z obsługą przez Cech Rzemiosł Różnych w Gryfinie utworzonego punktu obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus” przenosi się wydatki zaplanowane na ten cel z dotacji celowej na wydatki bieżące – „zakup usług pozostałych”.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk