Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-34/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. wspieranie działalności gospodarczej które przeznaczone jest do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-34/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. wspieranie działalności gospodarczej które przeznaczone jest do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135)  zarządza, co następuje:

§ 1. w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. wspieranie działalności gospodarczej, które przeznaczone jest do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia wpłynęły dwie oferty:

  1. na zadanie WDG/2005/01 - wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości - oferta cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie
  2. na zadanie WDG/2005/02 - wspieranie działalności gospodarczej poprzez doradztwo dla osób ozpoczynających działalność gospodarczą - oferta cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

§ 2. Złożone oferty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 3. Powierzenie zadań do realizacji oferentom o których mowa w § 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zarządzenie niniejsze podejmowane jest na skutek dyspozycji punktu 7 Zarządzenia Nr 151-12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18.01.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. wspieranie działalności gospodarczej które przeznaczone jest do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.

 

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski