Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-154/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 € na zadanie: "Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej."

ZARZĄDZENIE Nr 0151-154/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 € na zadanie: "Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej."

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 € na zadanie: "Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej" powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Robert Klecha - Przewodniczący Komisji
  2. Roman Rataj - członek Komisji
  3. Henryk Nowakowski - członek Komisji
  4. Mariusz Andrusewicz - członek Komisji
  5. Ryszard Zając - członek Komisji

§ 2. W pracach komisji bierze udział co najmniej 3 członków komisji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 07.09.2005 r. Gmina Gryfino zajęła I miejsce w kategorii gmin miejsko - wiejskich w ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna Gmina". Gmina Gryfino została nagrodzona za widoczne zaangażowanie samorządowych władz gminy w działania na rzecz bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z policją, strażą graniczną, nadleśnictwem, placówkami oświaty i mieszkańcami. W gminie stworzono także programy edukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży dotyczące zachowania się nad wodą, wychowania komunikacyjnego, pomocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień. Final istom przyznano nagrody pieniężne, Gryfino otrzymało 75 tys. zł. Przyznane środki finansowe zgodnie z regulaminem konkursu powinny zostać przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym Gmina Gryfino postanowiła przeznaczyć otrzymane środki na zakup specjalistycznego samochodu dla Straży Miejskiej, który używany będzie do wspólnych patroli służb mundurowych, przewozu osób bezdomnych oraz zwierząt.. Wobec powyższego proponuję przeprowadzić zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej ", który w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

W skład komisji przetargowej proponuję powołać:

  1. Roberta Klechę - Przewodniczący Komisji
  2. Romana Rataja - członek Komisji
  3. Henryka Nowakowskiego - członek Komisji
  4. Mariusza Andrusewicza - członek Komisji
  5. Ryszarda Zająca - członek Komisji

 

Przygotowała:
Kinga Rataj