Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-101/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację  w drodze zlecenia zadań własnych gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, ochrona zdrowia i kultura fizyczna.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-101/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację  w drodze zlecenia zadań własnych gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, ochrona zdrowia i kultura fizyczna.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz, 1203, Nr 210 poz. 2135)  ogłaszam co następuje:

§ 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, ochrona zdrowia i kultura fizyczna , które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia, wpłynęły następujące oferty:

  1. na zadanie oznaczone nr B/01/2005 - "Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy" na które przeznaczona została kwota 3.000 zł. - ofertę złożyło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 46 przy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie,
  2. na zadanie oznaczone nr KFD/2005/16 - "Przygotowanie zawodnika do mistrzostw w kulturystyce" na które przeznaczona została kwota 2.000 zł. - ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy "PIAST" w Gryfinie,
  3. na zadanie oznaczone nr KFD/2005/17 - "Przygotowanie zawodnika do supermaratonu" na które przeznaczona została kwota 3.000 zł. - ofertę złożył Międzyszkolny Klub Sportowy "Hermes" w Gryfinie,
  4. na zadanie oznaczone nr B/02/2005 - "Integracja środowisk emeryckich i osób starszych w Gryfinie" na które przeznaczona została kwota 5.000 zł. - ofertę złożył Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gryfinie,
  5. na zadanie oznaczone nr B/03/2005 - "Integracja środowisk emeryckich i osób starszych w Daleszewie" na które przeznaczona została kwota 2.000 zł. - ofertę złożyło Stowarzyszenie Seniorów "RADOŚĆ" w Daleszewie,
  6. na zadanie oznaczone nr B/04/2005 - "Organizacja kolonii letniej  w miejscowości wypoczynkowej dla 30 dzieci w wieku 10-12 lat wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz minimum 2 wychowawców" na które przeznaczona została kwota 13.000 zł. - ofertę złożył Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie.

§ 2. Złożone oferty spełniają wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135 ).

§ 3.

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania zastosowano kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli ocena możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania przy uwzględnieniu wysokości środków publicznych.
  2. W przypadku zadań, na które złożono jedną ofertę przyznano dotację podmiotom, które złożyły tę ofertę.

§ 4. Powierzenie zadań do realizacji oferentom, którzy w wyniku postępowania otrzymają dotację celową nastąpi w drodze pisemnej umowy.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy  pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, ochrona zdrowia i kultura fizyczna jest dyspozycja zawarta w pkt. 4 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-82/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, które przeznaczone są do realizacji  w 2005 r. w drodze zlecenia. Otwarty konkurs ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, jest ogłaszany z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Został on ogłoszony 31 maja 2005 roku, a termin składania ofert upłynął 1 lipca 2005 roku. Przy wyborze ofert organ administracji publicznej kierował się kryteriami szczegółowo określonymi w art. 15 ww. ustawy.

 

Sporządziła:
Barbara Lefik