Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-29/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21.02. 2005 r.  w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 4.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-29/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21.02. 2005 r. 

w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 4.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nabycia na mienie gminne od osób prawnych, nieruchomości gruntowych wraz z częściami składowymi gruntów, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4, przeznaczonych na realizację celu publicznego – ulicę zbiorczą dwukierunkową (poszerzenie ulicy Jana Pawła II ) na kwoty:

  • dz. nr 18/6   o pow. 0,0075 ha – 3.840 zł
  • dz. nr 26/11 o pow. 0,0014 ha –    717 zł
  • dz. nr 16/4   o pow. 0,0038 ha – 2.855 zł
  • dz. nr 721/4 o pow. 0,0144 ha – 8.728 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzją nr BMP.PP-7331-CP/01-4/2/04 z dnia 16.06.2004 r. ustalona została lokalizacja inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy miejskiej klasy Z wraz  z niezbędną infrastrukturą, na gruntach położonych w Gryfinie w obrębie nr 4. Zgodnie z tą decyzją obecna ulica Jana Pawła II będzie zlokalizowana między innymi na działkach nr nr 18/6 o pow. 0,0075 ha, 26/11 o pow. 0,0014 ha, stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie, i 16/ 4 o pow. 0,0038 ha, 721/4 o pow. 0,00144 ha, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”.
W związku z powyższym zachodzi konieczność nabycia przedmiotowych gruntów na mienie gminne.
Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXV/343/04 z dnia 9 września 2004 r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie gruntów przeznaczonych na w/w cel na mienie gminne.
Zgodnie z operatami szacunkowymi ceny gruntów wraz z częściami składowymi ustalone zostały odpowiednio na kwoty: 3.840 zł, 717 zł, 2.855 zł,  8.728 zł . Kwoty te przyjmuje się jako ceny nabycia nieruchomości przez Gminę.