Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-159/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 grudnia 2005r. zmieniające Zarządzenie nr 0151-77a/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie procedur kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-159/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 05 grudnia 2005r.
 

zmieniające Zarządzenie nr 0151-77a/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie procedur kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

Na podstawie art.30 ust.1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0151-77a/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie procedur kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino wprowadzam następujące zmiany:

 1. § 4 zarządzenia otrzymuje brzmienie:
  " § 4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli oraz wielkość wydatków objętych kontrolą, na każdy rok obrachunkowy, określa Burmistrz".,
 2. w załączniku nr 1 do zarządzenia (Procedury kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino) § 6 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  " 5) inni pracownicy zobowiązani do jej wykonania w ramach powierzonych zadań",
 3. w załączniku nr 1 do zarządzenia (Procedury kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  " 3. Kontrolę następną sprawują przede wszystkim osoby na stanowiskach kierowniczych, ogniwa kontroli społecznej oraz osoby zatrudnione w komórce kontroli wewnętrznej".
 4. do załącznika nr 1 do zarządzenia (Procedury kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino) dodaje się rozdział 13 w brzmieniu:

"ROZDZIAŁ 13

Audyt wewnętrzny

§ 28a.
 1. W komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy przeprowadzany jest audyt wewnętrzny.
 2. Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny, w celu dokonania oceny:
  1. adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
  2. zarządzania ryzykiem,
  3. oraz jakości realizowanych zadań.
 3. W trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego, analizie poddawane są w szczególności:
  1. ustanowione mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz wiarygodność i rzetelność informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
  2. procedury i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania operacji finansowych,
  3. przestrzeganie przepisów prawa i ustanowionych regulacji wewnętrznych, a także programów, standardów i strategii ustanowionych przez właściwe organy,
  4. zabezpieczenie mienia,
  5. efektywność i gospodarność wykorzystania zasobów, będących w posiadaniu Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
  6. dostosowanie działań Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu.
 4. Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
  1. w sposób planowy, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, opracowanego na podstawie analizy ryzyka,
  2. z wykorzystaniem profesjonalnej metodologii".
 5. w załączniku nr 2 do zarządzenia uchyla się podpunkt 1 w punkcie 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam audytorowi wewnętrznemu, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

Aktualizacja treści zarządzenia Nr 0151-77a/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, jest konieczna ze względu na zaistniałe zmiany organizacyjne, które nastąpiły w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (wyodrębnienie samodzielnej Komórki Audytu Wewnętrznego i komórki Kontroli Wewnętrznej) oraz obowiązujące regulacje prawne.

 

 

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
mgr Beata Kryszkowska

Gryfino, dnia 02 grudnia 2005r.