Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-157/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Aleksandry Mucha.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-157/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Aleksandry Mucha.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441/, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 108, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Aleksandry Mucha, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 13 - lokal nr 10, na kwotę 86.380,- zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

§ 2. Cena nieruchomości lokalowej będzie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej przedmiotowego budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gryfinie Nr XIII/75/91 z dnia 2 marca 1991 roku, lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. 1 Maja nr 13 w Gryfinie, przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemcy.
Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 85.110,- zł.
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.270,- zł, stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 30.11.2005r. wpłaconego przez Gminę.
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu, do daty jej sprzedaży.

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec