Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-32/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-32/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 136.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 136.100
85295   Pozostała działalność 136.100
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 136.100
OGÓŁEM 136.100

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 234.874 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 10.000
01008   Melioracje wodne 10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
 
700      Gospodarka mieszkaniowa 37.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.000
4260 Zakup energii 14.000
70095   Pozostała działalność 23.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 30.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000
75416   Straż Miejska 6.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000
 
801     Oświata i wychowanie 9.131
80110   Gimnazja 3.911
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.911
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5.220
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.220
 
852     Pomoc społeczna 136.100
85295   Pozostała działalność 136.100
3110 Świadczenia społeczne 136.100
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 143
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 143
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 143
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000

OGÓŁEM

234.874

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 98.774 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 10.000
01008   Melioracje wodne 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 37.500
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.000
4300 Zakup usług pozostałych 14.000
70095   Pozostała działalność 23.500
4300 Zakup usług pozostałych 23.500
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
75416   Straż Miejska 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
 
801     Oświata i wychowanie 9.131
80110   Gimnazja 3.911
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.911
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5.220
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.220
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 143
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 143
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.000
4430 Różne opłaty i składki 6.000
OGÓŁEM 98.774

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie na 2005r. oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych między paragrafami, i tak:

Dochody:

  • 136.100 zł - zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 50/2005 przyznano Gminie dotacji celowych z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r.

Wydatki:

  • Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec lutego 2005 roku i dotyczą przeniesień środków w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania.

 

Sporządziła:
Bożena Mejna