Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-108/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-108/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 1 sierpnia 2005 r. 

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 710 Kodeksu cywilnego - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na oddanie w użyczenie na okres 3 lat Gryfińskiemu Domowi Kultury, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w obrębie Bartkowo, obejmującą działkę gruntu nr 156/1 o powierzchni 63 m2 i znajdujący się na gruncie budynek o powierzchni użytkowej 41,22 mz przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej (świetlicę wiejską).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino od dnia 8 lipca 2005 r. jest wyłącznym właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo, obejmującej działkę gruntu nr 156/1 o powierzchni 63 m2 i budynek po byłym sklepie o powierzchni użytkowej 41,22 m2.  Przedmiotowa nieruchomości została przejęta od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Gryfinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Zgodnie ze statutem Gryfińskiego Domu Kultury prowadzenie świetlic wiejskich należy do zadań tej jednostki. W związku z powyższym zasadne jest przekazanie nieruchomości w Bartkowie  w użyczenie GDK na okres 3 lat.

 

Sporządziła:
K. Lamperska