Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-114/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Józefa Szymczaka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-114/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 17 sierpnia 2005r.

 w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Józefa Szymczaka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Józefa Szymczaka, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 4 - lokal nr 9, na kwotę 55.295,-zł ( pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych/.

§ 2. Cena nieruchomości lokalowej będzie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej przedmiotowego budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gryfinie Nr XIII/75/91 z dnia 2 marca 1991 roku, lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Niepodległości nr 4 w Gryfinie przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemcy.
Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 54.870,- zł.
W/w wartość została zwiększona o kwotę 425,- zł, stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 31 lipca 2005r. wpłaconego przez Gminę.
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec