Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-31/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych do przetargu na opłatę czynszu za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe, z okazji obchodów „Dni Gryfina 2005”.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-31/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie ustalenia cen wywoławczych do przetargu na opłatę czynszu za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe, z okazji obchodów „Dni Gryfina 2005”.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta I Gminy w Gryfinie - zarządzam:

§ 1. Ustalam następujące ceny wywoławcze do przetargu na opłatę czynszu za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe z okazji obchodów „Dni Gryfina 2005”:

  1. sprzedaż piwa z Bosman Browar Szczecin S .A. - 6,000,00 zł.
  2. mała gastronomia ze sprzedażą napojów bezalkoholowych - 800,00 zł.
  3. sprzedaż upominków, okularów, zabawek, waty cukrowej, pop-cornu, kukurydzy, słodyczy, galanterii i innych drobiazgów - 100,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Rozdysponowanie stoisk handlowych z okazji obchodów „Dni Gryfina 2005” odbywa się na podstawie przetargu na opłatę czynszu dzierżawy.
W związku z powyższym należało wydać zarządzenie ustalające ceny wywoławcze do przetargu.

 

Przygotował:
Wacław Rogojsza