Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) , art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152,  poz. 1597) oraz pkt 3.5 Regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały   nr XXVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Gryfinie, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Eugeniusz Kuduk,
 2. Sekretarz Komisji – Ewa Urbańska,
 3. Członek Komisji – Zenon Ścisłowski,
 4. Członek Komisji – Maria Podleśna,
 5. Członek Komisji - Aleksandra Wiśniewska,
 6. Członek Komisji - Franciszka Górecka,
 7. Członek Komisji – Stanisław Szuflak,
 8. Członek Komisji – Zygmunt Łuksza, 
 9. Członek Komisji - Józef Lewandowski, 
 10. Członek Komisji - Krystyna Ostrówka, 
 11. Członek Komisji – Elżbieta Żukowska - Walczak,
 12. Członek Komisji – Danuta Przedmojska,
 13. Członek Komisji - Dorota Sokołowska,
 14. Członek Komisji – Józefa Łodykowska,
 15. Członek Komisji – Małgorzata Serafin. 

§ 2. Do zadań Komisji w szczególności należy:

 1. Współpraca z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie koordynującym realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ustawą o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwanym dalej Pełnomocnikiem.
 2. Opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie w sprawie stosownych postanowień.
 3. Opiniowanie projektów decyzji Burmistrza o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Wnioskowanie o cofnięcie podmiotom zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Prowadzenie kontroli sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
 6. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi  w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
 7. Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego .
 8. Kierowanie osób zgłoszonych Komisji na badanie przez biegłego sądowego celem uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 9. Wnioskowanie do sądu rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 10. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz profilaktycznej,  a w szczególności inicjowanie zajęć alternatywnych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
 11. Inicjowanie działań w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych od alkoholu.
 12. Pomoc osobom uzależnionym w podjęciu leczenia i wytrwaniu w trzeźwości.

§ 3. Komisja pracować będzie w trzech zespołach roboczych:

 1. Zespół ds. pomocy terapeutycznej i interwencji kryzysowej,
 2. Zespół ds. informacji, edukacji i profilaktyki,
 3. Zespół ds. przestrzegania prawa i kontroli

§ 4. Kadencja Komisji trwa 4 lata licząc od dnia powoływana.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która inicjuje działania w zakresie określonym ww. ustawą, oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.