Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-89/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-89/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 czerwca 2005 r. 


w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam ceny nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osób fizycznych, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II, przeznaczonych na realizację elu publicznego – ulicę zbiorczą dwukierunkową (poszerzenie ulicy Jana Pawła II):

  • dz.nr 230/6 o pow. 0,0158 ha – w kwocie 4.617 zł
  • dz.nr 215/1 o pow. 0,0725 ha – w kwocie 21.185 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Gryfino – rejon Wełtyń II, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXII/294/2000 z dnia 21 września 2000 r. działki nr nr: 230/6 o powierzchni 0,0158 ha ( własność Iwony i Zbigniewa Łowickich) i 215/1 o powierzchni 0,0725 ha ( własność Jerzego Piaseckiego) przeznaczone są na realizację celu publicznego – ulicę zbiorczą dwukierunkową (poszerzenie ul. Jana Pawła II)
W związku z powyższym zachodzi konieczność nabycia przedmiotowych gruntów na mienie gminne.
Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXV/343/04 z dnia 9 września 2004 r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie gruntów przeznaczonych na w/w cel na mienie gminne.
Zgodnie z operatami szacunkowymi ceny gruntów ustalone zostały na kwoty odpowiednio 4.617 zł i 21.185 zł. Kwoty te przyjmuje się jako ceny nabycia nieruchomości przez Gminę.
Właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na ich sprzedaż na rzecz Gminy za wymienione kwoty.

 

Sporządziła:
K.Lamperska