Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-99/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-20/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-99/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 30 czerwca 2005r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-20/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień na 2005 rok.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz w związku z §1 pkt 2 i 3 oraz §2 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznikowi Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151-20/05 z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień na 2005 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotowych zmian dokonuje się w związku z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które informuje, iż zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi prawidłowości sporządzania sprawozdań Rb-27ZZ, zgodnie z §5 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów j.s.t., stanowiącej załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2001r., Nr 24, poz. 279), w sprawozdaniach tych powinny być wyszczególnione paragrafy określające źródło powstania dochodów, zaś paragraf 235 wykazywany jest w łącznym sprawozdaniu dysponenta głównego środków budżetu państwa.

Sporządziła:
Jolanta Staruk