Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10.02.2005 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-23/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10.02.2005 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz, 1203, Nr 210 poz. 2135)  ogłaszam co następuje:

§1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia, wpłynęło 15 ofert:

 1. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/01 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki – ofertę złożył Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Hermes’’,
 2. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/02 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej – ofertę złożył Uczniowski Klub Sportowy ,,Energetyk Junior’’,
 3. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/03 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej juniorów – ofertę złożył Klub Sportowy ,,Energetyk’’,
 4. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/04 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki ręcznej chłopców – ofertę złożył Klub Sportowy ,,Energetyk’’,
 5. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/05 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa ziemnego – ofertę złożył Klub Sportowy ,,Energetyk’’,
 6. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/06 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa stołowego – ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy ,,Piast’’,
 7. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/07 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportu szachowego – ofertę złożył Uczniowski Klub Sportowy ,,Biały Pion’’,
 8. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/08 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie karate – ofertę złożył Gryfiński Klub Karate
 9. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/09 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich – ofertę złożył Klub Strzelectwa Sportowego Ligii Obrony Kraju ,,Regalica’’,
 10. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/010 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie gimnastyki artystycznej – ofertę złożył Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Hermes’’,
 11. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/11 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa – ofertę złożył Klub Sportowy ,,Energetyk’’,
 12. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/12 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie triathlonu – ofertę złożył Gryfiński Klub Sportowy ,,Delf’’,
 13. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/13 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów – ofertę złożył Klub Sportowy ,,Energetyk’’,
 14. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/14 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów – ofertę złożył Klub Sportowy ,,Energetyk’’,
 15. na zadanie oznaczone Nr KFD/2005/15 - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich – ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy ,,Piast’’.
 1. Złożone oferty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz, 1203, Nr 210 poz. 2135 ).
 2. Powierzenie zadań do realizacji oferentom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna jest dyspozycja zawarta w pkt. 6 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-3/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.

 

Sporządził:
Daniel Cieślak