Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-16/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25.01.2005 r. w sprawie szczegółowego rozliczania środków przyznawanych na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-16/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 stycznia 2005 r.


w sprawie szczegółowego rozliczania środków przyznawanych na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie.

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXIX/411/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych  zarządzam co następuje:

§ 1 Wspieranie realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych realizowane będzie na podstawie specjalnie przygotowanych biletów.

§ 2. Bilety na basen dla podmiotów uprawnionych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych, przekazywane są w okresach kwartalnych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na podstawie protokołu przekazania, którego wzór stanowi załącznik Nr 1

§ 3.

  1. Zapotrzebowanie kwartalne składane jest przez szkoły do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, na podstawie aktualnej ilości uczniów klas III, a w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 4 także klas IV.
  2. W przypadku innych uprawnionych osób lub podmiotów wymagany jest pisemny wniosek.

§ 4.

  1. Rozliczanie biletów, o których mowa w § 2 odbywa się na podstawie specjalnie przygotowanego protokołu wejścia grupowego, którego wzór stanowi  załącznik Nr 2.
  2. Rozliczanie biletów dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, a także innych uprawnionych osób lub podmiotów odbywa się na podstawie specjalnie przygotowanego protokołu wejścia, którego wzór stanowi  załącznik Nr 3.

§ 5. Z wykorzystanych biletów Wydział Edukacji i Spraw Społecznych sporządza kwartalne sprawozdania zawierające informację o liczbie wydanych biletów, podmiotach korzystających z biletów oraz łącznej kwocie wydatkowanej na zakup wykorzystanych biletów.

§ 6.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

W związku z podjęciem przez Radę Miasta w Gryfinie Uchwały Nr XXIX/411/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych, która obliguje do podjęcia zarządzenia w sprawie szczegółowego rozliczania środków przyznawanych na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie proponuje się sposób rozliczania jak w przyjętym zarządzeniu.

 

Sporządził
Daniel Cieślak