Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-18/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”

ZARZĄDZENIE Nr 0151-18/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino”

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. nr 207, poz. 2108/: i § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, - zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje się stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów w zakresie sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, w składzie:

Przewodnicząca Helena Pasztaleniec inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
Członkowie    
Sekretarz Krystyna Lamperska inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
  Jolanta Woldańska inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
 
  Barbara Bara inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
  Wacław Rogojsza inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

§ 2.

  1. Komisja może działać w pełnym składzie lub w składzie obejmującym co najmniej 3 osoby w tym przewodnicząca.
  2. W przypadku niemożności uczestniczenia w pracach komisji jej przewodniczącej - członkowie komisji wybierają przewodniczącego spośród swojego składu przed przetargiem.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 73/03 z dnia 19 maja 2003 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z wejściem w życie w dniu 22 września 2004 r. nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. poz. 2603/ oraz ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108), należało powołać stała komisję przetargową celem przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino.

 

 

Przygotowała
Teresa Drążek