Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-167/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-167/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 280.530 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630     Turystyka 4.800
63095   Pozostała działalność 4.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.800
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 77.000
70095   Pozostała działalność 77.000
4260 Zakup energii 77.000
 
710     Działalność usługowa 1.100
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
71035   Cmentarze 100
4300 Zakup usług pozostałych 100
 
750     Administracja publiczna 55.350
75011   Urzędy wojewódzkie 5.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.100
4120 Składki na Fundusz Pracy 300
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45.000
4260 Zakup energii 5.000
4270 Zakup usług remontowych 40.000
75095   Pozostała działalność 5.350
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.350
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000
75416   Straż Miejska 1.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 950
4120 Składki na Fundusz Pracy 50
 
801     Oświata i wychowanie 103.000
80110   Gimnazja 37.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.300
80113   Dowożenie uczniów do szkół 55.000
4300 Zakup usług pozostałych 55.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 10.700
4270 Zakup usług remontowych 700
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 17.500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.680
90003   Oczyszczanie miast i wsi 8.180
4300 Zakup usług pozostałych 8.180
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.500
4270 Zakup usług remontowych 1.500
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.600
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
92195   Pozostała działalność 5.600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.600
OGÓŁEM 280.530

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 280.530 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 40.000
70095   Pozostała działalność 40.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 22.000
 
710     Działalność usługowa 1.100
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 1.100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.100
 
750     Administracja publiczna 55.350
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.350
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.350
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49.300
75045   Komisje poborowe 700
3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200
4300 Zakup usług pozostałych 500
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000
75416   Straż Miejska 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
 
758     Różne rozliczenia 44.800
75818   Rezerwy ogólne i celowe 44.800
4810 Rezerwy 44.800
 
801     Oświata i wychowanie 103.000
80101   Szkoły podstawowe 80.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000
80110   Gimnazja 7.300
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.300
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 700
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000
85401   Świetlice szkolne 20.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.680
90003   Oczyszczanie miast i wsi 2.935
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.935
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.245
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.245
90013   Schroniska dla zwierząt 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.500
4260 Zakup energii 1.500
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.600
92195   Pozostała działalność 5.600
4300 Zakup usług pozostałych 5.600
OGÓŁEM 280.530

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Eugeniusz Kuduk

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec 2005 roku i dotyczą przeniesień tych środków w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz z przyznaniem niezbędnych środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu gminy, i tak:

 • Dział 630 – 4.800 zł
  • 4.800 - na zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku byłej SP w Wełtyniu;
 • Dział 700 – 77.000 zł
  • 77.000 - na pokrycie niedoboru środków przeznaczonych na zakup energii w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych wspólnot mieszkaniowych;
 • Dział 710 – 1.100 zł
  • 1.000 – przeniesienie wynikające z konieczności właściwej klasyfikacji poniesionych wydatków;
  • 100 - na uregulowanie faktury za zarządzanie cmentarzami komunalnymi;
 • Dział 750 – 55.350 zł
  • 5.000 - brakujące środki na płace i pochodne w administracji publicznej (urzędy wojewódzkie),
  • 5.000 – zakup energii cieplnej;
  • 29.500 – przegląd, konserwacja i uzupełnienie oświetlenia UMiG;
  • 10.500 – zakup usług konserwatorskich;
  • 5.350 – brakujące środki na diety sołtysów;
 • Dział 754 – 1.000 zł
  • 1.000 – brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne Straży Miejskiej;
 • Dział 801 – 103.000 zł
  • 103.000 – przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2005 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (ZEAS);
 • Dział 854 – 20.000 zł
  • 20.000 - przeniesienia środków dotyczą analizy wykonanych wydatków roku 2005 i dotyczą przesunięć w celu prawidłowego zaklasyfikowania wykonanych wydatków oraz przewidywanych zobowiązań wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (ZEAS);
 • Dział 900 – 9.680 zł
  • 8.180 – na zimowe utrzymanie dróg;
  • 1.500 - przeniesienie wynikające z konieczności właściwej klasyfikacji poniesionych wydatków;
 • Dział 921 – 8.600 zł
  • 3.000 – na uzupełnienie funduszu sołeckiego;
  • 5.600 – na wydatki związane z imprezą sylwestrową – „Sylwester 2005”;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk