Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-126/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-126/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/9 o pow. 2 m2 /KW - nr 20527/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 5345/2005 z dnia 9 września 2005 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Lecha Krzywda - Pogorzelskiego w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Piastów 9b  a Markiem Drychiniczem zam. Gryfino, ul. 11 Listopada 16/7

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od gminy.
Działka nr 40/9 powstała z podziału działki nr 40/3, która stanowi użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej "REGALICA" nabyte od Gminy Gryfino w dniu 21.09.1990r.
W posiadaniu Marka Drychinicza są działki nr 40/8 o pow. 3 m2 oraz nr 40/6 o pow.  28 m2, przeznaczone na lokalizację garażu murowanego jednostanowiskowego dla samochodu osobowego.
Działka nr 40/9 nie będzie mogła stanowić samodzielnej działki ze względu na swoją powierzchnię, dla potrzeb realizacji w/w inwestycji.

Sporządziła:
Ż. Snoch