Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-120/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie 4 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-120/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2005 r.

 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie 4 m. Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782)/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie 4 m. Gryfino w następującej wysokości:

  • dz. nr 552 na kwotę 595.300,-zł,
  • dz. nr 554 na kwotę 125.400,-zł,
  • dz. nr 555 na kwotę 247.300,-zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, oznaczonych numerami działek 552, 554 i 555, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, rzeczoznawca majątkowy Andrzej Sobczak ustalił w operatach szacunkowych.
Dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 552 o pow. 1,0037 ha w wysokości 594.000,-zł, dla działki nr 554 o pow. 0,2007 ha w wysokości 124.100,-zł i dla działki nr 555 o pow. 0,3688 ha w wysokości 246.000,-zł.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, które wyniosą około 3.900,-zł należy doliczyć do ceny każdej działki kwotę 1.300,-zł.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowych nieruchomości w następującej wysokości

  • dz. nr 552 na kwotę 595.300,-zł (59,31 zł/m2)/,
  • dz. nr 554 na kwotę 125.400,-zł (62,48 zł/m2),
  • dz. nr 555 na kwotę 247.300,-zł (67,05 zł/m2).

 

Sporządziła:
J. Woldańska