Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-45/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-45/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 marca 2005 r. 


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie gminne od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 520/1 o powierzchni 0,0072 ha, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej na realizację celu publicznego – poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej, w wysokości 2.520 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych ).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVI/352/04 z dnia  30 września 2004 r. na zlecenie Gminy dokonano podziału geodezyjnego działki  nr 520 o powierzchni 0,1669 ha, położonej w obrębie Pniewo, stanowiącej własność Pani Katarzyny Skóry.
W wyniku podziału powstała między innymi działka nr 520/1 o powierzchni 0,0072 ha, przeznaczona na realizację celu publicznego – poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej oznaczonej numerem działki 519.
Właścicielka wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 520/1 na rzecz Gminy za kwotę 35 zł za 1 m2, co za powierzchnię 0,0072 ha daje cenę w wysokości 2.520 zł.  Kwota ta stanowić będzie cenę nabycia nieruchomości przez Gminę Gryfino.

 

Sporządziła :
K.Lamperska