Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-62/05  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia  18 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-62/05
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  18 kwietnia 2005 r.


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62 poz. 558 z późniejszymi zmianami oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 215 poz.1818 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

  § 1.

 1. Powołuję Gminny Zespół Reagowania w składzie.
  1. Eugeniusz Kuduk – Szef Gminnego Zespołu Reagowania,
  2. Robert Klecha - Zastępca Szefa Gminnego Zespołu Reagowania.
 2. Tworzy się grupy robocze Gminnego Zespołu Reagowania o charakterze stałym:
  1. Grupa monitorowania, prognoz i analiz w składzie:
    
   a) Kierownik grupy
   (Zastępca Szefa Gminnego Zespołu Reagowania)
   - Robert Klecha Kierownik Gminnego Centrum Reagowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
   b) Członek grupy - Roman Rataj Komendant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
  2. Grupa planowania cywilnego w składzie:
   a) Kierownik grupy - Ryszard Zając Inspektor w Gminnym Centrum Reagowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
   b) Członek grupy - Henryk Nowakowski Podinspektor – magazynier sprzętu obrony cywilnej w Gminnym Centrum Reagowania w Urzędzie Miasta i Gminy
   w Gryfinie
 3. Tworzy się grupy robocze Gminnego Zespołu Reagowania o charakterze czasowym:
  1.  Grupa operacji i organizacji działań w składzie:
   a) Kierownik grupy - Beata Kryszkowska Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
   b) Członek grupy - Beata Pluskota Naczelnik Wydziału Organizacyjnego  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
   c) Członek grupy - Krystyna Wawruszczak - Skibińska Inspektor w Wydziale Gospodarki  Komunalnej, Mieszkaniowej i  Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy    w Gryfinie
   d) Członek grupy - Zenon Trzepacz Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych  w Gryfinie
  2.  Grupa zabezpieczenia logistycznego w składzie:
   a) Kierownik grupy - Jolanta Staruk Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
   b) Członek grupy - Janina Major - - p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
   c) Członek grupy - Rafał Mucha Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
   d) Członek grupy - Dariusz Bańka Prezes Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie
   e) Członek grupy - Mariusz Andrusewicz Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
   f) Członek grupy - Władysław Hołub Dyrektor Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinier
   g) Członek grupy - Andrzej Wac Przedstawiciel Rozdzielni Gazu PGNiG  w Gryfinie
  3.  Grupa opieki zdrowotnej o pomocy socjalno – bytowej w składzie:
   a) Kierownik grupy - Piotr Romanicz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
   b) Członek grupy - Teresa Drążek Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
   c) Członek grupy - Justyna Satanowska Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
   d) Członek grupy - Bożena Górak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie
   e) Członek grupy - Bronisław Mela Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gryfinie

§ 2. Gminny Zespół Reagowania realizuje  zadania w oparciu o zaplecze techniczne Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Reagowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat