Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-106/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2005r. w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-106/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lipca 2005r.

w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych.

Na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków wchodzących w  skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, w składzie:

  1. Danuta Ziemba - Przewodniczący komisji
  2. Monika Kisielica - członek komisji
  3. Małgorzata Starosta - członek komisji
  4. Krystyna Wawruszczak-Skibińska - członek komisji

§ 2. Kontrole należy przeprowadzać według odrębnie sporządzanych harmonogramów kontroli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami), ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej " ubezpieczeniem OC rolników",
  2. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od  ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej " ubezpieczeniem budynków  rolniczych".

Spełnienie obowiązku powyższego ubezpieczenia polega na zawarciu umowy podlegającej kontroli, do której jest obowiązany burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika ( art. 84 pkt 3 ust. 1 i pkt 4 ust.1)
Mając na uwadze realizację art. 84 pkt 3 ust. 1 i pkt 4 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy należało powołać komisję do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.