Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-156/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie 2 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-156/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie 2 m. Gryfino.

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441/ oraz art.67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie 2 m. Gryfino,   w następującej wysokości:

  • dz. nr 459/8 - 72.000,-zł
  • dz. nr 459/9 - 72.000,-zł
  • dz. nr 459/10 - 78.000,-zł
  • dz. nr 459/13 - 90.000,-zł
  • dz. nr 460 - 96.000,-zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie 2 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacyjnej, rzeczoznawca majątkowy Andrzej Sobczak, ustalił w operatach szacunkowych w następujących wysokościach: dz. nr 459/8 - 70.918,-zł, dz.nr 459/9 - 70.918,-zł, dz. nr 459/10 - 76.964,-zł, dz. nr 459/13 - 88.248,-zł i dz. nr 460 - 94.787,-zł.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działki.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowych nieruchomości w wysokości:

  • dz. nr 459/8 - 72.000,-zł (46,15 zł/m2),
  • dz. nr 459/9 - 72.000,-zł (46,15 zł/m2),
  • dz. nr 459/10 - 78.000,-zł (46,07 zł/m2),
  • dz. nr 459/13 - 90.000,-zł (45,36 zł/m2),
  • dz. nr 460 - 96.000,-zł (45,05 zł/m2).

 

Sprzadziła:
J. Woldańska