Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-112/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Danuty i Henryka małż. Zawadzkich.

ZARZĄDZENIE Nr 151-112/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Danuty i Henryka małż. Zawadzkich.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203 ), art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Danuty i Henryka małż. Zawadzkich, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej nr 6 - lokal mieszkalny nr 1, na kwotę 32.400,- zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych ).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXVI/477/01 z dnia 15 listopada 2001 roku, nieruchomość lokalowa, stanowiąca własność Gminy Gryfino, położona w Gryfinie przy ul. Zielnej nr 6 - lokal mieszkalny nr 1, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemców.
Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 32.400 zł. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę nieruchomości na poziomie wartości szacunkowej.

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec