Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-38/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 marca 2005 r.w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-38/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 marca 2005r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz, 1203, Nr 210 poz. 2135) ogłaszam co następuje:

§ 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia, wpłynęły następujące oferty:

 1. na zadanie oznaczone nr K/2005/01 – „Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości, w tym publikacja materiałów o tematyce historycznej” na które przeznaczona została kwota 15.000 zł. – ofertę złożyło Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej w Gryfinie
 2. na zadanie oznaczone nr K/2005/02 – „Promocja kulturalna miasta i gminy Gryfino w formie występów chóralnych” na które przeznaczona została kwota 20.000 zł. – ofertę złożyło Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica” w Gryfinie
 3. na zadanie oznaczone nr Z/2005/03 – „Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacja imprez środowiskowych, finansowanie stałych form organizacyjnych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji programów pomocowych” na które przeznaczona została kwota 8.000 zł. – ofertę złożyło Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  w Gryfinie oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 4. na zadanie oznaczone nr Z/2005/04 – „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie miasta i gminy Gryfino” na które przeznaczona została kwota 5.000 zł. – ofertę złożył Polski Czerwony Krzyż w Szczecinie
 5. na zadanie oznaczone nr K/2005/05 – „Prowadzenie działalności integrującej środowiska sybirackie i kombatanckie z terenu miasta i gminy Gryfino” na które przeznaczona została kwota 8.000 zł. – ofertę złożył Związek Sybiraków w Gryfinie w porozumieniu ze Związkiem Inwalidów Wojennych, Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Związkiem Represjonowanych przez III Rzeszę
 6. na zadanie oznaczone nr E/2005/06 – „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody” na które przeznaczona została kwota 8.000 zł. – ofertę złożyło Stowarzyszenie Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Szczecinie
 7. na zadanie oznaczone nr E/2005/07 – „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzację harcerstwa” – na które przeznaczona została kwota 2.000 zł. oferta nie wpłynęła
 8. na zadanie oznaczone nr K/2005/08 – „Integracja społeczności lokalnej w miejscowości Wełtyń, w tym organizacja imprez kulturalnych i środowiskowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców” na które przeznaczona została kwota 13.500 zł. – ofertę złożyło Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Ekologii i Agroturystyki Na Rzecz Wełtynia w Wełtyniu

§ 2. Złożone oferty spełniają wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135 ).

§ 3.

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania zastosowano kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli ocena możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania przy uwzględnieniu wysokości środków publicznych.
 2. W przypadku zadań, na które złożono jedną ofertę przyznano dotację podmiotom, które złożyły tę ofertę.
 3. W przypadku zadania nr Z/2005/03 pn. „Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacja imprez środowiskowych, finansowanie stałych form organizacyjnych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji programów pomocowych” dotację przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie,  a o wyborze oferty zadecydowały:
  • zgodność ofert z zakresem przeznaczonego do zlecenia zadania

§ 4. Powierzenie zadań do realizacji oferentom, którzy w wyniku postępowania otrzymają dotację celową nastąpi w drodze pisemnej umowy.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi jest dyspozycja zawarta w pkt. 4 w części ,,Termin składania ofert’’ załącznika do Zarządzenia Nr 0151-15/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, które przeznaczone są do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia.
Otwarty konkurs ofert, zgodnie z ustawą jest ogłaszany z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Został on ogłoszony 25 stycznia 2005 roku, a termin składania ofert upłynął 24 lutego 2005 roku. Przy wyborze ofert organ administracji publicznej kieruje się kryteriami szczegółowo określonymi w art. 15 ww. ustawy.

 

Sporządziła:
Barbara Lefik