Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-83/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY z dnia 31 maja 2005r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Borzym.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-83/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 31 maja 2005r.


w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Borzym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203) w związku z § 33 ust. 2 pkt 2 Statutu sołectwa Borzym, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. W związku ze zrzeczeniem się mandatu sołtysa zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Borzym.
  2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 10 czerwca 2005 r. o godz.1900 w świetlicy  wiejskiej w Borzymiu
  3. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
  4. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający prawa wyborcze.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Borzym.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W dniu 23 maja 2005 r. sołtys sołectwa Borzym złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
W związku z tym, na podstawie § 18 ust. 1 Statutu sołectwa Borzym, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom  (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) należy zwołać zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa.

 

Sporządziła:
Krystyna Więch