Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-1/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia stanu prawnego lokalu gminnego położonego w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-1/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 stycznia 2005 r.

 w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia stanu prawnego lokalu gminnego położonego w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw ustalenia stanu prawnego lokalu gminnego położonego w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 w składzie:

  1. Teresa Drążek - przewodniczący Zespołu
  2. Bronisław Mela - członek Zespołu
  3. Krystyna Lamperska - członek Zespołu

§ 2. Termin wykonania zadania wyznaczam do dnia 14 stycznia 2005 r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Dotychczasowy najemca lokalu gminnego położonego w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 zwrócił się z wnioskiem o zwrot nakładów jakie poniósł na rozbudowę lokalu.
W związku z tym, że sprawa jest szczególnie skomplikowana i wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego uzasadnionym jest powołanie zespołu ds. ustalenia stanu prawnego lokalu gminnego położonego w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1.
Proponuję w skład Zespołu powołać Panią Teresę Drążek – Zastępcę Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Pana Bronisława Melę - Prezesa Zarządu Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie oraz Panią Krystynę Lamperską - Inspektora w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Przygotowała:
Angelika Szulc