Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-22/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151-4/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2005.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-22/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0151-4/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2005r.


Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 63, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 0151-4/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2005 wprowadza się następujące zmiany:

  1. wers 20 otrzymuje brzmienie:
    Steklno: liczba mieszkańców w pozostałych miejscowościach Ciosna 7, Gajki 22, Śremsko 7; razem liczba mieszkańców sołectwa 222; przyznana kwota 888 zł.
  2. wers 21 otrzymuje brzmienie:
    Stare Brynki: liczba mieszkańców w pozostałych miejscowościach Raczki 10; razem liczba mieszkańców sołectwa 505; przyznana kwota 2020 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Wprowadza się zmiany w załączniku do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-4/05 z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2005. Zmiany są spowodowane błędnym przypisaniem miejscowości Raczki do sołectwa Steklno.

 

Sporządziła:
Barbara Lefik