Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-67/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-67/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2005r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 151.548 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 151.548
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 151.548
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 48.260
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 103.288
OGÓŁEM 151.548

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 87.498 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630     Turystyka 70.000
63095   Pozostała działalność 70.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42.000
4300 Zakup usług pozostałych 28.000
 
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.170
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.170
4300 Zakup usług pozostałych 4.170
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000
85495   Pozostała działalność 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.328
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.328
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3.328
92195   Pozostała działalność 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OGÓŁEM 87.498

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 239.046 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
630     Turystyka 70.000
63095   Pozostała działalność 70.000
4270 Zakup usług remontowych 70.000
 
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędy gmin ((miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.170
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.170
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.170
 
852     Pomoc społeczna 151.548
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 151.548
3110 Świadczenia społeczne 151.548
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.328
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.328
4171 Wynagrodzenia bezosobowe 3.328
92195   Pozostała działalność 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
OGÓŁEM 239.046

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec kwietnia 2005 roku i dotyczą przeniesień środków między paragrafami  w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 146/2005 zwiększającym Gminie dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o łączną kwotę 151.548 zł, z tego: - 48.260 zł na wypłaty zasiłków stałych; - 103.288 zł na wypłaty zasiłków okresowych.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk