Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-87/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 438/1 i 438/3 położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-87/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01 czerwca 2005 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 438/1 i 438/3, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603; Nr 281, poz.2782)/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 4  m. Gryfino przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

  • działki oznaczonej numerem 438/1 o pow. 50 m2 w wysokości 2.500,- zł.
  • działki oznaczonej numerem 438/3 o pow. 57 m2 w wysokości 2.850,-zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałami Rady Miejskiej z dnia 9 września 2004 r. i 28 października 2004 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część działki gminnej nr 438, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr dz. 439 i 440/1.
W wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone zostały nr 438/1 o pow. 50 m2 i 438/3 o pow. 57 m2.
Wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego – Andrzeja Sobczaka w operacie szacunkowym wynosi dla dz. nr 438/1 - 2.100,-zł a dla dz. nr 438/3 – 2.451,-zł.
Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej cena nieruchomości nie może być niższa niż ustalona przez rzeczoznawcę, może być natomiast wyższa. Ponieważ średnia cena 1 m2 działki pod zabudowę w mieście wynosi około 50,- zł, ustalono do sprzedaży cenę działki:

  • nr 438/1 w wysokości - 2.500,-zł
  • nr 438/3 w wysokości - 2.850,-zł.

 

Sporządziła:
J. Woldańska