Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Ewy i Aleksandra małż. Zabłockich.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 maja 2005 r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Ewy i Aleksandra małż. Zabłockich.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203 /, art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej , przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Ewy i Aleksandra małż. Zabłockich, położonej w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 68 – lokal użytkowy nr 1, na kwotę 149.527 zł / sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych/.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXX/421/05 z dnia 27 stycznia 2005 roku, nieruchomość lokalowa, stanowiąca własność Gminy Gryfino, położona w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej nr 68– lokal użytkowy nr 1, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemców – Ewy i Aleksandra małż. Zabłockich.
Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 149.527 zł. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę nieruchomości na poziomie wartości szacunkowej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec