Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-53/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu na opłatę odstępnego za najem  na okres do 3 lat pomieszczeń o pow. 139 m2, położonych przy ul. Sportowej 3 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o profilu gastronomiczno-usługowym.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-53/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 kwietnia 2005 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do przetargu na opłatę odstępnego za najem  na okres do 3 lat pomieszczeń o pow. 139 m2, położonych przy ul. Sportowej 3 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o profilu gastronomiczno-usługowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, oraz § pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – zarządzam:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 500 zł do przetargu na opłatę odstępnego za najem na okres do 3 lat pomieszczeń o pow. 139 m? mieszczących się przy ul. Sportowej 3 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o profilu gastronomiczno-usługowym.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Wypoczynku  i Rekreacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat