Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-44/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-44/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 marca 2005 r. 


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781) zarządza się co następuje:

§ 1. Powierza się pani Wiesławie Tyle pełnienie obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie w okresie od 21 marca 2005 r.  do 31 sierpnia 2005 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE
Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r. nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie.
W związku z powyższym organ prowadzący placówkę zgodnie z art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora placówki nauczycielowi zatrudnionemu w placówce, jeżeli w placówce nie ma wicedyrektora, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.
MDK nie posiada stanowiska wicedyrektora, więc możliwe było powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nauczycielowi z dotychczasowego grona pedagogicznego. Pani Wiesława Tyła jest długoletnim pracownikiem MDK. Od 1 marca br. jest zatrudniona na czas określony z powodu przejścia na emeryturę. Umowa o pracę wygasa z dniem 31 sierpnia 2005 r., co nie powoduje dodatkowych wydatków budżetowych z tytułu odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w związku z likwidacją placówki.

 

Sporządziła:
Swietłana Sochaj