Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-105/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-105/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 o ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 1162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0151-96/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób prostuje się oczywista omyłkę pisarską w następujący sposób: w załączniku nr 1 do zarządzenia w określeniu nazwy zadania lit. e) jest: „Chwarstnica (przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy)” a winno być: „Sobiemyśl (przy Świetlicy Wiejskiej  w Sobiemyślu)”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

W zarządzeniu nr 0151-96/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób popełniono omyłkę wpisując w nazwie zadania w lit. e) „Chwarstnica (przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy)” a winno być „Sobiemyśl (przy Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu)”.
W związku z powyższym zasadnym jest sprostowanie tej omyłki.

 

 

Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska