Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-109/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, Szkoły Podstawowej w Radziszewie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Barnima w Żabnicy, Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-109/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, Szkoły Podstawowej w Radziszewie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Barnima w Żabnicy, Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 36a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się pani Elżbiecie Bernadecie Wnuk stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie na okres od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r.

§ 2. Powierza się pani Irenie Annie Bis stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie na okres od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r.

§ 3. Powierza się pani Teresie Bronisławie Sarnie stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy na okres od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r.

§ 4. Powierza się pani Helenie Gęślowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie na okres od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r.

§ 5. Powierza się panu Sławomirowi Adamowi Fuksowi stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Barnima I w Żabnicy na okres od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r.

§ 6. Powierza się pani Jolancie Mirosławie Krzak stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie na okres od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2010 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE
Powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Komisje Konkursowe na posiedzeniach w dniach 20 i 21 czerwca 2005 r. wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych:

  • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie,
  • Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,
  • Szkoły Podstawowej w Radziszewie,
  • Szkoły Podstawowej im. Ks. Barnima w Żabnicy,
  • Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie.

Każdy z wyłonionych w drodze konkursu kandydatów uzyskał większość głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji. Zachodniopomorski Kurator Oświaty nie zgłosił zastrzeżeń do powierzenia stanowisk dyrektorów poszczególnych szkół i placówek wyłonionym kandydatom. W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, zgodnie z art. 36a ust. 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) powierza stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na 5 lat szkolnych.

 

Sporządziła:
Swietłana Sochaj