Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-4/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2005.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-4/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 stycznia 2005 r.


w sprawie wykorzystywania funduszu sołeckiego w roku 2005

Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 63, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. W ramach wspierania społeczności wiejskich przeznacza się w 2005 roku środki, zwane dalej funduszem sołeckim, w kwocie 4 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa z przeznaczeniem na bieżące potrzeby sołectw, w tym na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych.

§ 2. Wysokość kwoty dla każdego sołectwa, określonej zgodnie z § 1 przedstawia tabela, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Uprawnionym do korzystania z funduszu sołeckiego jest wyłącznie sołtys, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2.
  2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy określić kwotę, przedmiot wydatków, cel oraz adresata zakupów lub usług.
  3. Wnioski przyjmowane są w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy.
  4. Sołtysi obowiązani są do składania wniosków nie później niż 3 dni przed planowanym terminem dokonania zakupów lub usług.

§ 4.

  1. Płatność za towary lub usługi wskazane we wnioskach sołtysów realizowane są przelewem po uprzednim wystawieniu przez Urząd Miasta i Gminy pisemnego zlecenia lub zamówienia.
  2. Na wniosek sołtysa płatność może być zrealizowana gotówką ze środków własnych sołtysa. Zwrot gotówki następuje w kasie Urzędu Miasta i Gminy po stosownym rozliczeniu.

§ 5. Informacja na temat wykorzystanych środków z funduszu sołeckiego przekazywana jest na koniec każdego kwartału.

§ 6. Przyznany fundusz sołecki należy wykorzystać do 20 grudnia 2005 roku. Środki niewykorzystane nie przechodzą na następny rok.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0151-4/05 z dnia 7stycznia 2005 roku

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców miejscowości sołeckiej Liczba mieszkańców w pozostałych miejscowości Razem liczba mieszkańców sołectwa Przyznana kwota
1. Bartkowo 158 - 158 632 zł
2. Borzym 326 - 326 1304 zł
3. Chlebowo 166 - 166 664 zł
4. Chwarstnica 332 - 332 1328 zł
5. Czepino 422 Nowe Brynki 88 510 2040 zł
6. Daleszewo 640 Łubnica 24 664 2656 zł
7. Dołgie 292 - 292 1168 zł
8. Drzenin 294 - 294 1176 zł
9. Gardno 1106 - 1106 4424 zł
10. Krajnik 168 - 168 672 zł
11. Krzypnica 178 Pastuszka 26 204 816 zł
12. Mielenko Gryfińskie 133 - 133 532 zł
13. Nowe Czarnowo 769 - 769 3076 zł
14. Parsówek 93 - 93 372 zł
15. Pniewo 496 - 496 1984 zł
16. Radziszewo 464 - 464 1856 zł
17. Sobiemyśl 369 - 369 1476 zł
18. Sobieradz 289 - 289 1156 zł
19. Steklinko 38 - 38 152 zł
20. Steklno 186 Ciosna 7
Gajki 22
Raczki 10
Śremsko 7
232 928 zł
21. Stare Brynki 495 - 495 1980 zł
22. Wirów 113 Wirówek 55 168 672 zł
23. Wełtyń 759 - 759 3036 zł
24. Włodkowice 24 Zaborze 26 50 200 zł
25. Wysoka Gryfińska 283 - 283 1132 zł
26. Żabnica 405 Dębce 121 526 2104 zł
27. Żórawie 112 Szczawno 41 153 612 zł
28. Żórawki 124 - 124 496 zł

RAZEM:

9661 38.644 zł

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
w sprawie wykorzystywania
funduszu sołeckiego w roku 2005

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niestrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Wspieranie społeczności wiejskich jest obowiązkiem Gminy i dlatego co roku w budżecie zabezpiecza się kwotę na bieżące potrzeby sołectw, w tym na organizację imprez środowiskowych i kulturalnych.

W celu ujednolicenia sposobu wnioskowania, realizowania i rozliczania środków z funduszu sołeckiego przyjmuje się zasady dysponowania tym funduszem.

Sporządziła:
Barbara Lefik