Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-123/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego na opłatę odstępnego lokalu handlowo - usługowego o pow. 11,5 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego nr 17.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-123/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego na opłatę odstępnego lokalu handlowo - usługowego o pow. 11,5 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego nr 17.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do najmu na okres 3 lat, lokal handlowo-usługowy o pow. 11,5 m2, położony w Gryfinie, przy ul. Bol.Chrobrego nr 17.

§ 2. Kandydata na najemcę lokalu wyłonić w wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na opłatę odstępnego.

§ 3. Ustalam cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 3.500,00 zł.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal położony w Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego nr 17 stanowi własność Gminy Gryfino. Lokal ten był przeznaczony do najmu na okres 3 lat.
Wyłonienie kandydata na najemcę nastąpiło na podstawie przeprowadzonego ustnego, nieograniczonego przetargu na opłatę odstępnego.
Umowa najmu zawarta na w/w lokal wygasa z dniem 01.09.2005 r.
W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia najemcy lokalu.

 

Sporządził:
W. Rogojsza