Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-80/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-80/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 maja 2005 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w obrębie Radziszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/2 o pow. 2,0384 m2 /KW - nr 33266/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 3481/2005 z dnia 23 maja 2005 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Hanny Poćwiardowskiej, w Szczecinie, przy ul. Pocztowej nr 8, pomiędzy Spółką z o.o „GRYFNET” z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bohaterów Warszawy nr 21 a Spółką z o.o. a Przedsiębiorstwem Handlowym „Margo” Spółka z o.o z siedzibą w Szczecinie przy Aleje Wojska Polskiego nr 117.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od gminy.
Działka nr 30/2 oddana została przez Gminę Gryfino w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu w dniu 10 grudnia 1999r. z przeznaczeniem pod stację paliw na rzecz osoby prawnej.
Spółka z o.o „GRYFNET” przejęła wieczyste użytkowanie w drodze umowy kupna sprzedaży w dniu 30 grudnia 2004r. od poprzedniego wieczystego użytkownika tj. Spółki z o.o „SYSTEM” . Cena sprzedaży określona została na kwotę 360.000 zł.
W dniu 23 maja 2005r. spisana została warunkowa umowa sprzedaży działki 30/2 na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowego „Margo” Spółka z o.o. Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 1.037.000 zł. / jeden milion trzydzieści siedem tysięcy złotych /.
Z uwagi na brak środków finansowych zaplanowanych na taki cel w budżecie oraz z uwagi na bardzo wysoką cenę, nie wykonam prawa pierwokupu w/w nieruchomości.

 

Sporządziła:
Ż. Snoch