Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-140/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc do sprzedaży w w m-cu grudniu 2005 r. choinek z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oraz ustalenia ceny wywoławczej do przetargu za 1 stoisko w stosunku dziennym /netto/.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-140/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc do sprzedaży w w m-cu grudniu 2005 r. choinek z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oraz ustalenia ceny wywoławczej do przetargu za 1 stoisko w stosunku dziennym /netto/.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca w m. Gryfinie na sprzedaż w m-cu grudniu 2005 r. choinek:

  • Plac Barnima - 1 stoisko
  • Parking przy Bibliotece Publicznej, ul. Kościelna - 1 stoisko

§ 2. Kandydatów na dzierżawców stoisk handlowych wyłonić w wyniku przetargu na dzienną stawkę czynszu netto za 1 stoisko.

§ 3. Ustalam cenę wyjściową do przetargu w wysokości 100,00 dziennie /netto/ za 1 stoisko.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia tradycją jest jest wyznaczanie przez Gminę miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż choinek. Podobnie jak w roku ubiegłym warunki te spełniają : -Plac Barnima i Parking przy Bibliotece Publicznej,  ul. Kościelna.
Z uwagi na znaczne zainteresowanie stoiskami ze sprzedażą choinek rozdysponowanie ich nastąpi na podstawie przetargu na dzienną stawkę /netto/ opłaty dzierżawnej.
Do przeprowadzenia przetargu na opłatę czynszu oraz ustalenia miejsc na sprzedaż choinek konieczne jest wydanie stosownego zarządzenia.

 

Sporządził:
Wacław Rogojsza