Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-68/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-68/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2005 roku


w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.


Na podstawie § 5 Uchwały Nr XXVI/363/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino, zarządzam co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino wynosi 102,00 (słownie: sto dwa) złote do czasu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Wysokość opłaty za oddziały dyżurne z 0,5% zniżką wynosi 4,00 (słownie: cztery) złote.

§ 3. Wysokość opłaty z 10% zniżką wynosi 92,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa) złote.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lutego 2005 roku.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Traci moc Zarządzenie Nr 0151-6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Podyktowane jest to zmianami w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r., które aktualnie wynosi 849,00 zł.

 

Sporządziła:
Aneta Kuźma