Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-164/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok:

ZARZĄDZENIE Nr 0151-164/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 20 grudnia 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok:

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 56.360 zł

Dział Rozdział  Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

710     Działalność usługowa 360
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 360
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 360
 
801     Oświata i wychowanie 4.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
 
851     Ochrona zdrowia 1.000
85195   Pozostała działalność 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
 
852     Pomoc społeczna 5.200
85219   Ośrodki pomocy społecznej 5.200
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.200
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000
4260 Zakup energii 20.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.300
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 8.300
4210  Zakup materiałów i wyposażenia 8.300
 
926     Kultura fizyczna i sport 17.500
92601   Obiekty sportowe 12.900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.900
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.600

OGÓŁEM

56.360

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 56.360 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
710     Działalność usługowa 360
71004   Plany zagospodarowania 360
4300 Zakup usług pozostałych 360
 
801     Oświata i wychowanie 4.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4270  Zakup usług remontowych 4.000
 
 851     Ochrona zdrowia 1.000
  85195   Ośrodki pomocy społecznej 1.000
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000
 
852     Pomoc społeczna 5.200
85219   Ośrodki pomocy społecznej 5.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.200
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.300 
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 8.300
4300 Zakup usług pozostałych 8.300
 
926     Kultura fizyczna i sport 17.500
92601   Obiekty sportowe 12.900
4300 Zakup usług pozostałych 12.900
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.600
4300 Zakup usług pozostałych 4.600
OGÓŁEM 56.360

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Eugeniusz Kuduk
Z-ca Burmistrza

 

U Z A S A D N I E N I E

  •  360,00 zł – zadania realizowane w ramach paragrafu 4300 wymagają zawierania umów  – zleceń, koniecznych do zapewnienia właściwej realizacji zadań z zakresu   planowania przestrzennego – dotyczy wynagrodzenia za udział w pracach  komisji planistyczno – urbanistycznej,
  • 4.000,00 zł – środki te są niezbędne do zawarcia umów – zleceń i uregulowania wynikających z nich zobowiązań, koniecznych do zapewnienia właściwej realizacji zadań z zakresu remontów obiektów oświatowych,
  • 1.000,00 zł – środki przeznaczone na zakup materaca dla ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
  • 5.200,00 zł – zakup komputera dla Ośrodka Pomocy Społecznej (w dniu 12.12.2005r. komputer nr inwentarzowy 4/49/491-K/7-1 uległ całkowitemu zniszczeniu),
  • 20.000,00 zł – środki te są niezbędne do zapewnienia sfinansowania opłat za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego rozbudowanego w trakcie roku budżetowego na terenie miasta i gminy Gryfino,
  • 8.300,00 zł – środki na finansowanie wydatków w ramach „Funduszu Sołeckiego”,
  • 12.900,00 zł – środki na zakup ławek i koszów na śmieci, na place zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Gryfino,
  • 4.600,00 zł – środki na zakup pucharów Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na cykliczne imprezy sportowe w roku 2006.

Sporządziła:
Bożena Mejna