Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-85/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-85/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 czerwca 2005 roku.


w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.

Na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Uchwały Nr XXXV/456/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40 poz. 895 z dnia 17 maja 2005 roku)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis określony  załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat