Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-7/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Gryfino oraz powołania Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-7/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 stycznia 2005 r.


w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Gryfino oraz powołania Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Gryfino.

Na podstawie 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1 Wyznaczam pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Gryfino w osobie Pana Rafała Tokarskiego.

§ 2 Pełnomocnik ds. rewitalizacji miasta Gryfino pełni funkcje koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego lokalny program rewitalizacji Miasta i Gminy Gryfino na lata 2005 – 2006 i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru, na którym będą realizowane projekty.

§ 3 Powołuję Zespół Zadaniowy ds. lokalnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Gryfino w składzie:

 1. Kazimierz Fischbach
 2. Janina Nikitińska
 3. Jan Ragan
 4. Mieczysław Sawaryn
 5. Bronisław Mela
 6. Jacek Warda
 7. Jerzy Giegurzyński
 8. Tadeusz Kuźniar
 9. Czesława Subocz
 10. Ryszard Woldański
 11. Piotr Romanicz
 12. Radosław Bonikowski
 13. Krystyna Klimek
 14. Ewa Kubiak
 15. Krzysztof Czosnowski

§ 4 Zadaniem zespołu zadaniowego jest przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Gryfino na lata 2005 – 2006.

§ 5 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005-2006. Rewitalizacja jest kompleksowym procesem obejmującym przemiany społeczne, przestrzenne i gospodarcze, podejmowanym na zdegradowanych terenach miejskich, bądź terenach poprzemysłowych, czy też powojskowych, nakierowanym na poprawę jakości życia. W praktyce rewitalizacja powinna prowadzić do uruchomienia nowych miejsc pracy, rozpowszechnienia aktywnych zachowań społecznych, przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców, zmniejszenia zagrożenia przestępczością, zachowania dziedzictwa kulturowego, remontów i konserwacji - szczególnie zabytkowych nieruchomości, kompleksowego zagospodarowania nieruchomości i ich otoczenia, a także likwidacji zagrożeń dla środowiska naturalnego. Tylko tak rozumiane działania, służące procesom rewitalizacji, mogą uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych UE oraz dotacji celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Szczegółowe zasady i tryb aplikowania o środki z funduszy strukturalnych na ten cel, zostały opisane w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR), podrozdziale 3.3. Zgodnie z procedurą przygotowania programu rewitalizacji obszarów miejskich określoną przez ZPORR powołuje się zespół zadaniowy ds. lokalnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Gryfino, w skład którego wchodzą: Kazimierz Fischbach – Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska; Janina Nikitińska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego; Jan Ragan – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej; Mieczysław Sawaryn – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Bronisław Mela – Prezes Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego; Jacek Warda – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica; Jerzy Giegurzyński – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Taras Północ; Tadeusz Kuźniar – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra; Czesława Subocz – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami; Ryszard Woldański – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska; Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; Radosław Bonikowski – Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej; Krystyna Klimek – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji; Ewa Kubiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji; Krzysztof Czosnowski – p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Aktywizacji Gospodarczej.

 

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski