Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-20/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień na 2005 rok.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-20/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2005r. 


w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień na 2005 rok.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) w związku z §1 pkt 2 i 3 oraz §2 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikami  Nr 1Nr 2,   Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk