Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-133/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia cen nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-133/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 października 2005 r. 

w sprawie zatwierdzenia cen nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam niżej wymienione ceny nabycia na mienie gminne  w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wełtyń II, przeznaczonych na realizację celu publicznego - ulicę zbiorczą dwukierunkową (poszerzenie ulicy Jana Pawła II ):

  • dz. nr 208/3   o pow. 0,0287 ha, w kwocie   8.802 zł
  • dz. nr 228/15 o pow. 0,0289 ha, w kwocie 11.347 zł
  • dz. nr 186/5   o pow. 0,0084 ha, w kwocie   2.454 zł
  • dz. nr 195/1   o pow. 0,0166 ha, w kwocie   4.851 zł
  • dz. nr 197/3   o pow. 0,0155 ha, w kwocie   4.529 zł
  • dz. nr 192/1   o pow. 0,0160 ha, w kwocie   5.735 zł
  • dz. nr 196/1   o pow. 0,0157 ha, w kwocie   4.588 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Gryfino - rejon Wełtyń II, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXII/294/2000 z dnia 21 września 2000 r., grunty wymienione w § 1 zarządzenia, stanowiące własność osób fizycznych, przeznaczone są na realizację celu publicznego - ulicę zbiorczą dwukierunkową (poszerzenie ul. Jana Pawła II).
W związku z powyższym zachodzi konieczność nabycia przedmiotowych nieruchomości do zasobów komunalnych Gminy Gryfino.
Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXV/343/04 z dnia 9 września 2004 r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie gruntów przeznaczonych na w/w cel na mienie gminne.
Ceny nieruchomości określone w § 1, ustalone zostały w oparciu o wartości określone przez rzeczoznawcę majątkowego.
Właściciele gruntów wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy za wymienione kwoty.

Sporządziła:
K.Lamperska