Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-147/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-147/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2005 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2 o pow. 32 m2  /KW - nr 51114/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 6474/2005 z dnia 08.11.2005 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego,  w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Regalica" oraz Lechem i Grażyną małż. Szymanowicz.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piałat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od gminy.
Działka nr 31/2 o powierzchni 32 m2 powstała z podziału działki nr 31, którą Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica" nabyła w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym nr 56/1987 z dnia 2.02.1987 r. z przeznaczeniem pod budowę bloków mieszkalnych i usługowych.

Aktem notarialnym nr 6474/2005 z dn. 08.11.2005 r. Spółdzielnia zawarła z Lechem i Grażyną małż. Szymanowicz, warunkową umowę sprzedaży działki nr 31/2 za cenę 3.750,-zł pod warunkiem, że Gmina Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu. W treści aktu zapisano, że zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania przedstawicieli Członków Spółdzielni nieruchomość będzie zbyta z przeznaczeniem pod budowę przez inwestora indywidualnego kiosku "Ruchu".

Dla terenu przedmiotowej działki obecnie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego a ustalenie sposobu jej zagospodarowania możliwe jest tylko na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ze względu na powierzchnię może być wykorzystana jedynie na postawienie obiektu typu kiosk "Ruch".

W związku z tym oraz faktem, że w budżecie Gminy Gryfino na rok 2005 brak jest obecnie środków przeznaczonych na wykonanie prawa pierwokupu - nie wykonam prawa pierwokupu działki nr 31/2.

 

Sporządziła:
K. Lamperska