Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-6/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia cen nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń II.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-6/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2005 r.


 w sprawie ustalenia cen nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń II.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nabycia na mienie gminne od właścicieli, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 186/7 o powierzchni 0,0659 ha, położonej w obrębie Wełtyń II, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej na realizację celu publicznego - poszerzenie ulicy Jana Pawła II, będącej drogą gminną, na kwotę 19.256 zł. /dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych/.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Na wniosek i koszt Gminy dokonany został podział geodezyjny gruntów stanowiących własność osób fizycznych, w wyniku którego wydzielone zostały działki przeznaczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, na realizację celu publicznego - poszerzenie ulicy Jana Pawła II, będącej drogą gminną.

Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXV/343/04 z dnia 9 września 2004r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie na mienie gminne od właścicieli gruntów przeznaczonych na ten cel, położonych w obrębie Wełtyń II i 4 m. Gryfino.
Ceny nieruchomości określone w § 1 zarządzenia ustalone zostały w oparciu o wartości określone przez rzeczoznawcę majątkowego.

Właściciele wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy za kwoty określone w § 1.

 

Sporządziła:
Żaneta Snoch